Hva er Campus Ålesund?

Ålesunds tredje knutepunkt

Campus Ålesund er regionens knutepunkt for utdanning, forskning og næringsutvikling. Med Norges største universitet og elever som utmerker seg innen forskning på den ene siden av veien, og globale selskap på den andre, legger vi til rette for samhandling mellom teori og praksis.  

Norges mest næringsnære campus

Med forskning og næringsutvikling rett ovenfor veien for hverandre, er mulighetene for fruktbare samspill store. Campus Ålesund skaper en sfære for kompetanse, nyskapning og bærekraftig utvikling, hvor forskning og innovasjon kan gå hånd i hånd. 

Aktuelt: Videre til finalen i Norsk Katapult

Industrien på Møre har søkt om å bli Norsk Katapult. Nå er ÅKP Blue Innovation Arena en av ni søkere som går videre til finalerunden.

Disse finner du på Campus

Campus Ålesund er regionens knutepunktet for utdanning, forskning og næringsutvikling.

Fagerlia videregående skole

VisSkjul mer om skolen og utdanningsprogram
Fagerlia videregående skole

Fagerlia videregående skole

Fagerlia videregående skole er en av de største videregående skolene i Møre og Romsdal og tilbyr både yrkesfaglige og studieforberedende programområder.
Skolens visjon er; Med kunnskap, mangfold og trivsel inn i framtida og identiteten bygger på at læring skapes gjennom samhandling. Det formidles relevant undervisning av høy faglig kvalitet og skolen arbeider målrettet for at elever, foresatte, ansatte og samarbeidspartnere opplever Fagerlia videregående som en profesjonell og innovativ organisasjon.

Studiespesialisering

Studiespesialisering

Studieforberedende

Studieforberedende

Helse og oppvekst

Helse og oppvekst

Fengselsundervisning

Fengselsundervisning

NMK

VisSkjul mer om NMK og våre leietakere
Norsk Maritimt Kompetansesenter

Norsk Maritimt Kompetansesenter

Norsk Maritimt Kompetansesenter er en del av Campus Ålesund, og har som målsetting å være en av Norges aller viktigste møteplasser for kompetanse og utvikling. En videre utvikling og utvidelse av NMK er en sentral del av visjonen om å gjøre NMK til et verdensledende maritimt senter.

ÅKP AS

ÅKP AS

ÅKP er et regionalt tyngdepunkt for innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging og fasiliterer blant annet et av landets mest komplette inkubatorsystem, klyngeprogrammene GCE Blue Maritime, Blue Legasea, Norwegian Rooms, samt flere andre nasjonale og internasjonale prosjekt.

ÅKP Blue Innovation Arena AS

ÅKP Blue Innovation Arena AS

ÅKP Blue Innovation Arena kobler mennesker, teknologi og kunnskap for å utvikle og innovere nye produkter, tjenester og løsninger. Ved hjelp av VR-teknologi og avanserte visualiseringsløsninger gjør vi dette hurtigere og mer kostnadseffektivt, slik at vi bidrar til å redusere risiko.

GCE Blue Maritime

GCE Blue Maritime

Global Centre of Expertise (GCE) er en massiv nasjonal satsing på de mest globalt rettede og vekstkraftige næringsklyngene i Norge. På grunn av sin sterke posisjon i verden innen avanserte blå marine operasjoner har den maritime klyngen på Møre fått status som GCE.

Blue Legasea

Blue Legasea

Den biomarine klyngen Blue Legasea er et internasjonalt ledende kraftsenter innen bærekraftig produksjon av marine ingredienser. Klyngen består av bedrifter innen havgående fiskeflåte, landbasert foredlingsindustri, oppdrettsbedrifter, omega 3-produsenter og bedrifter som foredler marine proteiner.

Norwegian Rooms AS

Norwegian Rooms AS

Norwegian Rooms® Cluster er et nasjonalt kraftsenter for bedrifter og kompetanseaktører som ønsker å utvikle sterke norske, internasjonale merkevarer.

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime

Kongsberg er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsutstyr og komplette systemløsninger for de fleste typer fartøy. Kongsberg Maritime holder til i NMK som er en del av Campus Ålesund.

Next digital

Next digital

NExT digital er et nettverk av teknologibedrifter som jobber aktivt med digital kunnskapsheving, og som sammen har kompetanse til å jobbe med digitalisering i alle ledd av en virksomhets verdikjede.

Sintef

Sintef

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Vi utfører hvert år flere tusen oppdrag – for små og store kunder. SINTEF i Ålesund er representert med fem forskere som bidrar til verdiskaping og økt konkurranseevne for næringsliv og forvaltning i regionen.

Doxacom

Doxacom

Doxacom er et rådgivingsselskap med flere tiårs erfaring fra salg, merkevare- og omdømmebygging innen havbasert næring – herunder fiskeri, marine ingredienser, akvakultur, maritim, shipping, og offshore energi. Vi har dybdekunnskap om havbasert industri.

NTNU

VisSkjul institutter og leietakere
Institutt for IKT og realfag

Institutt for IKT og realfag

Institutt for IKT og realfag ligger i Ålesund, på Norges mest næringsnære Campus. Dette gjør våre studier praktisk rettet, samtidig som de er solid forankret i moderne teori. Instituttet tilbyr ingeniørstudier innen data, elkraft og automatiseringsteknikk på bachelornivå. Instituttet har også et masterprogram innen simulering og visualisering og et ettårig forkurs for ingeniørutdanning

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk har som mål å være et internasjonalt kunnskaps- og innovasjonsnav innen maritime operasjoner. Her inngår utdanning og forskning innen design av skip og skipsutstyr samt drift av skip. Maritime operasjoner kan sees på som et samspill mellom teknologi, menneskelige faktorer og forretning.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Institutt for helsevitenskap i Ålesund tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre utdanninger har høy kvalitet, er relevante for å løse framtidige utfordringer i helsesektoren og gir kompetanse til å bidra med innovative helsetjenester. Utdanningene er basert på det fremste innen forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaring.

Institutt for biologiske fag Ålesund

Institutt for biologiske fag Ålesund

nstitutt for biologiske fag i Ålesund har profesjonsutdanninger med basis i naturvitenskapelige fag. Instituttet er tett knyttet til det regionale næringslivet, både til helsevesenet og innen marin sektor. Instituttet har fokus på forskning, innovasjon og kunnskapskapsutvikling relatert til helse og bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet, medisinsk og marin laboratorieteknologi.

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Institutt for internasjonal forretningsdrift driver forskning og undervisning innenfor fagområdene markedsføring, økonomi, ledelse, språk, handelsfag og innovasjons-fag. Instituttet har som mål å svare på og påvirke regionens behov for høyere utdanning innenfor økonomisk-administrative fagområder, internasjonal business og entreprenørskap.

Sunnmøre Regionråd

Sunnmøre Regionråd

Sunnmøre Regionråd IKS er eit interkommunalt selskap som er eigd av 19 kommunar. Selskapet skal bidra til ei positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla. Vi skal fremje sunnmørske politiske interesser, fremje eit mangfaldig arbeidsliv og utvikle kommunale tenester.

Premas

Premas

Premas tilbyr IT-løsninger for administrasjon av skip og oppdrettsanlegg

Energiråd

Energiråd

Energiråd AS er et tverrfaglig rådgivningsfirma med spisskompetanse innen energibruk, energieffektivisering, enøk og fornybare energikilder. Med hjelp fra Energiråd AS, oppnår stadig flere virksomheter store gevinster av energi- og miljøtiltak. Det oppnås både betydelige kostnadsreduksjoner, positiv miljøprofil og forbedret omdømme.

Møre og Romsdal Høyre

Møre og Romsdal Høyre

Vårt mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden, samt ha verdens beste skole. Alle barn skal få muligheten til å utvikle sine evner.
Høyre i regjering sørger for at helsekøene går ned og satser på kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Vi fornyer og forsterker vår forsvarsevne og styrker beredskapen mot kriser og terror.